Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Kokeilu, oikeusvaltioperiaate ja yhdenvertaisuus

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kokeiluja suunniteltaessa on muistettava, ettei viranomaistoiminnassa tai muussa julkisen vallan käytössä voida kokeilutarkoituksessakaan poiketa lain vaatimuksista, ellei tällaisesta mahdollisuudesta ole lailla säädetty. Kaikessa julkisessa toiminnassa on perustuslain 2 §:ssä säädetyn oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti noudattava tarkoin lakia.

Kokeilu kohdistetaan yleensä jollakin tavalla rajattuun henkilöjoukkoon. Kokeilut ovat sen vuoksi merkityksellisiä myös perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden kannalta.

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Säännös ilmaisee paitsi vaatimuksen oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta myös ajatuksen tosiasiallisesta tasa-arvosta. Siihen sisältyy mielivallan kielto ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa.

Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Lailla ei voida mielivaltaisesti asettaa ihmisiä tai ihmisryhmiä toisia edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edellytä kaikkien ihmisten kaikissa suhteissa samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia ihmisille että asetettaessa heille velvollisuuksia. Toisaalta lainsäädännölle on ominaista, että se kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa tosiasiallista tasa-arvoa.

Kokeilu on mahdollista toteuttaa, kunhan

  • kokeilulla on hyväksyttävä tavoite
  • kokeilun aikana sovellettavat muusta lainsäädännöstä poikkeavat säännökset annetaan lailla
  • kokeilusääntely on oikeasuhtaista
  • kokeilualueesta ja/tai siihen osallistuvista säädetään lailla
  • kokeilusääntely ei ole syrjivää
  • kokeilusääntely on voimassa vain siihen tarvittavan lyhyen ajan, ja
  • kokeilun tulosten arviointi on asianmukaisesti järjestetty

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje