Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Oikeasuhtaisuusvaatimus

Kokeilulainsäädännön yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös sääntelyn oikeasuhtaisuuteen. Erot kokeiluun osallistuvien ja muiden välille eivät saa muodostua kohtuuttoman suuriksi.

Esimerkkejä

Esityksessä perustulokokeilusta perustuloa saavat henkilöt asetettiin perustulon suuruus huomioon ottaen merkittävästi parempaan asemaan kuin muut henkilöt. Toisaalta kyse oli määräaikaisesta kokeilusta, jolle oli osoitettu perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita. Merkitystä oli myös sillä, että kyse ei ollut esimerkiksi rikosoikeudellisen rangaistuksen kokeilemisen sääntelystä, joka kajoaisi yksilön oikeusasemaan syvemmin kuin säännökset tietystä taloudellisesta etuudesta. Valiokunnan mielestä perustulokokeilun sääntely ei ollut oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista (PeVL 51/2016 vp).

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevassa kokeilussa ei ollut kyse asteeltaan poikkeuksellisen syvälle käyvästä erilaisesta kohtelusta vaan sen tyyppisestä erottelusta, jollaisia valiokunta oli mm. perustuslain 18 §:ssä turvattujen oikeuksien toteuttamiseen liittyen aiemminkin hyväksynyt (PeVL 24/2017 vp).

Työantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamista koskevassa ehdotuksessa erilainen kohtelu ei muodostunut kolmen vuoden määräaikana kohtuuttomaksi kokeilun ulkopuolelle jääville työnantajille. Lakiehdotus voitiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 39/2002 vp).

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevassa kokeilussa ei ollut kyse asteeltaan poikkeuksellisen syvälle käyvästä erilaisesta kohtelusta vaan sen tyyppisestä erottelusta, jollaisia valiokunta oli mm. perustuslain 18 §:ssä turvattujen oikeuksien toteuttamiseen liittyen aiemminkin hyväksynyt (PeVL 24/2017 vp).

Säädettäessä toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että kokeiluun osallistuva oppilas saattoi joutua merkittävästi eri asemaan kuin kokeilun ulkopuolelle jäävä. Valiokunta piti merkityksellisenä kuitenkin sitä, että oppilaan osallistuminen kokeiluun perustui suostumukseen. Tällöin oli tärkeää huolehtia oppilaan ja hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa asianmukaisesta ja riittävästä informoinnista muun ohella voimassa olevan lainsäädännön mukaisista kielitaitovaatimuksista. Lisäksi oli välttämätöntä turvata oppilaalle mahdollisuus peruuttaa antamansa suostumus ja aloittaa toisen kotimaisen kielen opiskelu siitä huolimatta, että hän on osallistunut kokeiluun. (PeVL 44/2017 vp, s. 5).

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje