Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Kokeilusäännökset tulee antaa lailla

Kokeiluluonteisessa lainsäädännössä korostuu perusoikeussääntelyyn yleisesti kohdistuvaa lailla säätämisen vaatimus. Kokeilun aikana sovellettavat muusta lainsäädännöstä poikkeavat säännökset tulee antaa lailla.

Esimerkkejä

Ylioppilastutkintokokeilua koskenut ehdotus perustui siinä määrin avoimeen lainsäädäntövallan delegointiin, ettei ehdotus täyttänyt lailla säätämisen vaatimusta (PeVL 58/2001 vp).

Koulukokeiluesityksen ehdotus perusopetuslaiksi sisälsi riittävän täsmälliset säännökset siitä, miltä osin kokeilussa voitiin poiketa lain yleisistä säännöksistä. Kokeilumahdollisuus kohdistui ennen muuta opetuksen muotoja ja määrää koskeneeseen sääntelyyn, eikä kokeilun yhteydessä ollut mahdollista poiketa esimerkiksi opetuksen tavoitteista tai lailla säädetyistä vähimmäisvaatimuksista opetuksen laajuudesta ja sisällöstä. Kokeiluun osallistuvia oppilaita ei siten asetettu perusopetukseen liittyvien olennaisten seikkojen osalta erilaiseen asemaan muihin oppilaisiin verrattuna (PeVL 70/2002 vp).

Lukiossa järjestettäväksi esitetyssä kokeilussa voitiin lakiehdotuksen mukaan poiketa tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden lisäksi myös opetuksen laajuutta, sisältöä ja määrää koskevista yleisistä säännöksistä. Sääntely muodostui ehdotuksen perusteella varsin avoimeksi. Perustuslakivaliokunta totesi lukio-opetuksen kuitenkin poikkeavan monin tavoin oppivelvollisille annettavasta perusopetuksesta. Yhdenvertaisuuden kannalta oli esimerkiksi huomattava, että opiskelijalle tuli lukio-opetuksessa antaa mahdollisuus myös yksilöllisiin valintoihin, minkä vuoksi opetuksessa oli jo muutoinkin oppilas- ja lukiokohtaisia eroja. Koulutus voitiin lisäksi järjestää osaksi tai kokonaan lähi- tai etäopetuksena, ja lukion oppimäärä voitiin suorittaa erillisissä kokeissa oppimäärään kuuluvien tietojen ja taitojen hankkimistavasta riippumatta. Näistä seikoista huolimatta lakiehdotusta oli valiokunnan mielestä tärkeää täsmentää. Laissa tuli olla ainakin kokeilumahdollisuutta rajoittavat säännökset siitä, mistä lukion oppimäärän suorittamisen kannalta olennaisista vaatimuksista kokeilussa ei voida luvan nojalla poiketa.

Viranomaisen lupaharkintaa ohjaavat säännökset olivat lakiehdotuksissa verraten väljät. Tätä puutetta lievensi se, että kokeiluluvat myönnettiin opetuksen tai koulutuksen järjestäjän hakemuksesta. Edellytyksenä kokeiluluvan myöntämiselle tuli valiokunnan mielestä kuitenkin olla, että hakijalla ja asianomaisella koululla tai oppilaitoksella on edellytykset panna kokeilu toimeen sen tarkoitusta vastaavalla tavalla ja opetukseen liittyviä oppilaiden oikeuksia vaarantamatta. Näistä seikoista oli syytä lisätä ehdotettuihin lakeihin maininnat.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje