Finlex

Opas kokeilulakien valmistelun tueksi

Tukea kokeilulakien valmisteluun

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Kokeiluun osallistuvien määräytymisestä tulee säätää lailla

Kokeilu voidaan toimeenpanna myös rajaamalla kokeiluun osallistuvat. Tällöin kokeiluun osallistuvien määräytymisen perusteista tulee säätää lailla riittävän tarkasti.

Esimerkkejä

Esityksessä perustulokokeilusta henkilön sijoittuminen kokeiluryhmään perustui satunnaisotantaan. Kokeiluryhmät muodostettiin laissa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien perusteella.

Perustuslakivaliokunta piti hyväksyttävänä tällaista kokeiluryhmien määräytymismenettelyä, mutta kiinnitti lailla säätämisen vaatimuksen johdosta huomiota myös otantamenettelyyn ja sen läpinäkyvyyteen. Hallituksen esityksen mukaan Kansaneläkelaitos poimii satunnaisotannalla 2 000 henkilöä, joille maksetaan perustuloa. Säätämisjärjestysperusteluissa viitattiin siihen, että satunnaistaminen tarjoaa jokaiselle kohdejoukon henkilölle yhtäläisen mahdollisuuden päästä perustulon piiriin, minkä johdosta menetelmä kohteli kaikkia laissa täsmällisesti säädetyn kohdejoukon henkilöitä tasapuolisesti.

Satunnaistamisen ohjelmistokoodi oli määrä julkaista ennen poiminnan suorittamista. Valiokunnan käsityksen mukaan esitettyjä perusteluja voitiin pitää sinänsä asianmukaisina. Valiokunnan mielestä kokeiluryhmää ei kuitenkaan voinut jättää pelkästään ohjelmakoodilla määriteltäväksi, vaan sekä lailla säätämisen vaatimus että tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimukset edellyttivät, että otannan perusteista säädetään laissa. Sääntelyä oli tältä osin täydennettävä. Laissa oli syytä säätää nimenomaisesti myös ohjelmistokoodin julkaisemisesta ja julkisuudesta (PeVL 51/2016 vp).

Sääntelyn perustuessa lupaan osallistua kokeiluun on lupaharkinnasta ja luvan myöntämisen edellytyksistä hyvä säätää täsmällisesti laissa (PeVL 44/2017 vp, s. 5).

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje