Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Olika slags försök används i dag allt oftare för inhämtning av korrekt och tillförlitlig information som beslutsunderlag för mer permanenta lösningar.

Med hänsyn till planeringen av försök är det viktigt att tänka på att man i myndighetsverksamheten eller utövningen av annan offentlig makt inte ens i försökssyfte får avvika från lagstadgade krav, såvida inte denna möjlighet föreskrivs i lag. Ofta är försök också av betydelse med avseende på den jämlikhet som tryggas genom grundlagen.

Denna handbok utgår från grundlagsutskottets praxis och är avsedd som handledning för lagberedare. I den har samlats information om juridiska faktorer som ska beaktas vid lagstiftning som möjliggör försök.