Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Resultaten av försöket ska redovisas på tillbörligt sätt

En allmän förutsättning för genomförande av försök är dessutom att resultaten av försöket redovisas och utvärderas på tillbörligt sätt.

Exempel

Resultaten av försöket med arbetslivsprövning analyseras och bedöms på behörigt sätt inom en av statsrådets kansli finansierad utvärderings- och verksamhetsundersökning (s.k. TEAS-undersökning), som pågår till slutet av 2018 (GrUU 24/2017 rd).

I lagen om försök med basinkomst (1528/2016) föreskrevs uttryckligen om uppföljning och utvärdering av konsekvenserna av försöket. Folkpensionsanstalten, i egenskap av den myndighet som förvaltar dataregister över grundskyddet, skulle ansvara för uppföljningen och rapporteringen till statsrådet och riksdagen i samband med basinkomstförsöket. Uppföljningen skulle ske så nära realtid som möjligt och genomföras med hjälp av Folkpensionsanstaltens förmånsregister och de register som arbetskraftsförvaltningen förvaltar. Under försöket följde man hur försöket påverkade i vilken utsträckning försöksdeltagarna utnyttjade förmåner, anmälde sig som arbetslösa arbetssökande och deltog i arbetskraftsförvaltningens aktiveringsåtgärder. Avsikten var också att med hjälp av Skatteförvaltningens och Pensionsskyddscentralens registeruppgifter övervaka de förändringar basinkomstförsöket medförde i försökspersonernas inkomster och sysselsättning. Efter att försöket har avslutats görs en utvärdering och resultaten lämnas till statsrådet och riksdagen.

Under och efter försöket med integrationsutbildningen Delaktig i Finland skulle man enligt förslaget bedöma genomslagseffekten och kostnadseffektiviteten för försöksmodellerna i förhållande till det dåvarande systemet. Utifrån resultaten bedömdes behoven och möjligheterna att utveckla finansieringen och administreringen av och innehållet i integrationsutbildningen med sikte på att få en mera behovsorienterad, effektivare, verkningsfullare och kostnadseffektivare integrationsutbildning. Regeringen åtog sig att följa upp konsekvenserna av den föreslagna lagen för statens och kommunernas utgifter.

Syftet med försöket med sysselsättningsbonus var att undersöka hur sysselsättningsbonus påverkar långtidsarbetslösas möjligheter att få jobb. Enligt regeringspropositionen skulle försökets konsekvenser utvärderas vid utgången av regeringsperioden.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng