Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Försök, rättsstatsprincipen och jämlikhet

All utövning av offentlig makt ska bygga på lag. Vid planeringen av försök är det viktigt att tänka på att man i myndighetsverksamheten eller utövningen av offentlig makt inte ens i försökssyfte får avvika från lagstadgade krav, såvida inte denna möjlighet föreskrivs i lag. I enlighet med den rättsstatsprincip som fastställs i 2 § i grundlagen ska lag noggrant iakttas i all offentlig verksamhet.

Ett försök inriktas i allmänhet på en på något sätt avgränsad grupp människor. Därför är försök av betydelse med avseende på den jämlikhet som tryggas genom grundlagen.

Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika inför lag. Bestämmelsen uttrycker vid sidan av kravet på juridisk jämlikhet även idén om faktisk jämställdhet. Den inrymmer ett förbud mot godtycke och ett krav på enahanda bemötande i likadana fall.

Bestämmelsen riktas också till lagstiftaren. Människor eller grupper av människor kan inte godtyckligt genom lag särbehandlas vare sig positivt eller negativt. Likställighetsbestämmelsen kräver ändå inte att alla människor i alla avseenden ska behandlas lika, om inte förhållandena är likadana. Jämlikhetsaspekter spelar en viss roll såväl när människor ges fördelar eller rättigheter genom lag som när de påförs skyldigheter. Å andra sidan är det utmärkande för lagstiftningen att den på grund av ett visst godtagbart samhälleligt intresse behandlar människor olika bl.a. för att främja faktisk jämlikhet.

Försöket kan verkställas förutsatt att

  • försöket har ett godtagbart mål
  • de bestämmelser som ska tillämpas under försöket och som avviker från den övriga lagstiftningen utfärdas genom lag
  • försökslagstiftningen är proportionerlig
  • bestämmelserna om försöksområdet och/eller försöksdeltagarna utfärdas genom lag
  • försökslagstiftningen inte är diskriminerande
  • försökslagstiftningen bara gäller under den korta tid som krävs för försöket
  • resultaten av försöket utvärderas på tillbörligt sätt.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng