Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Bestämmelserna om försöket ska utfärdas genom lag

I lagstiftningen om försök betonas kravet att det i allmänhet ska föreskrivas genom lag om grundläggande rättigheter. De bestämmelser som ska tillämpas under försöket och som avviker från den övriga lagstiftningen ska utfärdas genom lag.

Exempel

Förslaget om ett försök med studentexamen byggde på så omfattande öppen delegering av lagstiftningsmakt att förslaget inte uppfyllde kravet på att det ska utfärdas bestämmelser i lag (GrUU 58/2001 rd).

Förslaget till lag om grundläggande utbildning enligt propositionen om skolförsök hade tillräckligt exakta bestämmelser om på vilka punkter avvikelser från lagens allmänna bestämmelser fick göras i ett försök. Det var framför allt undervisningsformerna och undervisningens omfattning som kunde regleras inom ett försök medan det däremot inte var tillåtet att avvika från undervisningsmålen eller de lagfästa minimikraven för undervisningens omfattning och innehåll. De elever som deltog i försöket särbehandlades följaktligen inte i relation till de övriga eleverna när det gällde väsentliga faktorer i anknytning till den grundläggande utbildningen (GrUU 70/2002 rd).

I ett föreslaget gymnasieförsök fick enligt lagförslaget avvikelser göras från timfördelningen och grunderna i läroplanen och dessutom från bestämmelserna om undervisningens omfattning och innehåll. Som bestämmelsen var formulerad lämnade den rätt mycket rum för tolkning. Utskottet konstaterade att gymnasieundervisningen avvek i många hänseenden från den grundläggande utbildning som gavs läropliktiga barn. I fråga om jämlikhet skulle man exempelvis observera att de studerande också skulle ha möjlighet till individuella val i gymnasieundervisningen och att det därför redan förekom elev- och gymnasievisa skillnader i undervisningen. Dessutom kunde utbildningen delvis eller helt ordnas i form av när- eller distansundervisning och gymnasiets lärokurs tenteras vid separata prov, oberoende av på vilket sätt den studerande hade inhämtat de kunskaper och färdigheter som hörde till lärokursen. Utskottet ansåg att lagförslaget detta till trots behövde preciseras. Möjligheterna till försöksverksamhet skulle i lagen begränsas åtminstone genom bestämmelser om vilka med hänsyn till gymnasiets lärokurs väsentliga krav som inte kan åsidosättas i försöket med stöd av tillstånd.

I lagförslagen var bestämmelserna om myndigheternas tillståndsprövning relativt vagt formulerade. Denna brist uppvägdes något av att försökstillstånden beviljades på ansökan av utbildningsanordnaren. Trots det skulle enligt utskottets mening ett villkor för försökstillstånd vara att sökanden och respektive skolor eller läroinrättningar hade förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar dess syfte och utan att äventyra elevernas undervisningsrelaterade rättigheter. En passus om detta skulle infogas i de föreslagna lagarna.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng