Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Krav på proportionalitet

Försökslagstiftningen ska också uppfylla kraven på regleringens proportionalitet. Skillnaderna mellan dem som deltar och dem som inte deltar i försöket får inte blir oskäligt stora.

Exempel

I lagförslaget om försök med basinkomst ställdes basinkomsttagare med hänsyn till basinkomstens storlek i en avsevärt bättre ställning än andra. Å andra sidan var det fråga om ett tidsbundet försök för vilket det gavs godtagbara grunder med avseende på systemet med de grundläggande fri- och rättigheterna. Det var också av betydelse att det t.ex. inte var fråga om ett försök med straffrättsligt straff som skulle ingripa i den enskildes rättsliga ställning mera djupgående än bestämmelser om en viss ekonomisk förmån. Utskottet ansåg att bestämmelserna om försöket inte stred mot proportionalitetskravet (GrUU 51/2016 rd).

Enligt grundlagsutskottet gällde försöket med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster inte någon särbehandling som till sin grad var osedvanligt djupgående, utan utgjorde en typ av åtskillnad som utskottet godkänt också tidigare i anknytning till tillgodoseendet av de rättigheter som tryggas i 18 § i grundlagen (GrUU 24/2017 rd).

Särbehandlingen enligt förslaget om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift hade inga orimliga konsekvenser för andra arbetsgivare under den treårsperiod som försöket pågick. Därför kunde lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning (GrUU 39/2002 rd).

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevassa kokeilussa ei ollut kyse asteeltaan poikkeuksellisen syvälle käyvästä erilaisesta kohtelusta vaan sen tyyppisestä erottelusta, jollaisia valiokunta oli mm. perustuslain 18 §:ssä turvattujen oikeuksien toteuttamiseen liittyen aiemminkin hyväksynyt (GrUU 24/2017 rd).

Med avseende på lagstiftningen om försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen påpekade grundlagsutskottet att en elev som deltog i försöket kunde försättas i en ställning som märkbart skiljde sig från de elevers som inte deltog i det. Enligt utskottet var det av betydelse att elevens deltagande i försöket grundade sig på ett samtycke. Grundlagsutskottet fäste uppmärksamhet vid att eleven och dennes vårdnadshavare eller andra lagliga företrädare fick behörig och tillräcklig information bland annat om språkkunskapskraven i den gällande lagstiftningen. Grundlagsutskottet ansåg dessutom att det var nödvändigt att man tryggade en elevs möjligheter att ångra sitt val och börja studera det andra inhemska språket trots att han eller hon hade deltagit i försöket (GrUU 44/2017 rd, s. 5).

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng