Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

I regionala försök ska försöksområdet fastställas genom lag

Ett försök kan exempelvis genomföras i vissa kommuner eller på ett område som avgränsas på något annat sätt. Då ska bestämmelserna om försöksområdet anges direkt i lagen eller genom att knyta beslutsfattandet om försöksområdena till tillräckligt exakt definierade kriterier enligt lagen.

Exempel

Det geografiska tillämpningsområdet för försöket med sysselsättningsbonus var exakt angivet i propositionen i och med att de kommuner som hörde till försöksområdet räknades upp där. Man hade på goda grunder valt kommuner där både arbetslösheten och andelen långtidsarbetslösa av de arbetslösa låg över genomsnittet (GrUU 20/2012 rd).

I studentexamensförsöket skulle lagen dessutom ha sådana bestämmelser om valet av försöksskolor eller försöksplatser, som var vägledande för myndigheternas prövningsrätt (GrUU 58/2001 rd).

Enligt motiven till propositionen om försök med integrationsutbildning skulle valet av de kommuner som deltog i försöket ske så att försöket omfattade kommuner och arbets- och näringsbyråer från hela landet. Enligt grundlagsutskottet kunde ett urval som var representativt på detta sätt både med tanke på likabehandlingen och syftena med försöket anses vara så viktigt att målet skulle läggas till som ett av kriterierna för val till försöket (GrUU 42/2010 rd).

Enligt förslaget om försök med samarbete i regioner kunde statsrådet också välja en annan än i lagförslaget nämnd region att delta i försöket. Grundlagsutskottet påpekade att kravet på att försöket ska föreskrivas genom lag måste beaktas också i detta fall när försöksområdet slogs fast. I en konstitutionell bedömning avgränsade de föreslagna bestämmelserna inte statsrådets makt att ange de nya försöksregionerna i tillräcklig utsträckning. Lagen måste preciseras i betydande grad och grunda sig på laglighetsprövning för att lagförslaget skulle kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Alternativt var det möjligt att stryka bestämmelsen om statsrådets valfrihet (GrUU 11/2002 rd).

Enligt förslaget om försök med befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift omfattade försöket kommunerna längst i norr och en del mindre skärgårdskommuner, vilket var befogat med avseende på målen. Försöksområdet hade avgränsats exakt på det sätt som grundlagsutskottet hade krävt i sin praxis (GrUU 39/2002 rd).

Vad beträffar kravet på bestämmelser i lag var lagförslagen om skattestöd för hushållsarbete bristfälliga, eftersom tillämpningen av lagarna enbart skulle bygga på att statsrådet hade utsett några kommuner till ”experimentkommuner” och några områden till ”experimentorter”. Tillämpningsområdet för lagarna skulle sålunda inte bygga på bestämmelser i en lag. Utom denna på sätt och vis formella bristfällighet beträffande bestämmelser i en författning hade lagförslagen den svagheten att valet av experimentområden inte var bundet av några som helst kriterier. Ett villkor för att lagförslagen skulle kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning var att det i lagarna direkt angavs i vilka kommuner och på vilka villkor försöket skulle genomföras eller i andra hand, att statsrådets beslutsprocess i ärendet tillräckligt exakt skulle knytas till kriterierna enligt lagen (GrUU 19/1997 rd).

Lagstiftningen om försök med elektronisk röstning tangerade de grundläggande fri- och rättigheterna och därför måste det föreskrivas om försöksområdet direkt i lag (GrUB 4/2006 rd).

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng