Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Bestämmelser om valet av deltagare i försök ska utfärdas genom lag

Ett försök kan också verkställas så att man avgränsar deltagargruppen. Då ska bestämmelserna om grunderna för valet av deltagare föreskrivas tillräckligt exakt i lagen.

Exempel

Enligt förslaget om försök med basinkomst skulle deltagarna i försöksgruppen väljas ut genom slumpmässigt urval. Försöksgrupperna bildades enligt enhetliga kriterier som föreskrivs i lag.

Grundlagsutskottet ansåg att detta förfarande för bildning av försöksgrupperna var godtagbart, men fäste med anledning av kravet på bestämmelser i lag även uppmärksamhet vid urvalsförfarandet och dess transparens Enligt regeringens proposition skulle Folkpensionsanstalten genom ett slumpmässigt urval ta ut 2 000 personer till vilka det betalas basinkomst. I motiven till lagstiftningsordning hänvisades till att randomiseringen gav varje person i målgruppen lika möjligheter att omfattas av basinkomsten. Metoden behandlade alltså på ett likvärdigt sätt alla personer i den genom lag exakt avgränsade målgruppen.

Avsikten var att programkoden för randomiseringen skulle offentliggöras innan urvalet gjordes. Enligt utskottets uppfattning kunde motiven i sig anses korrekta. Utskottet ansåg att försöksgruppen inte kunde väljas ut enbart med hjälp av en programkod, utan både kravet på bestämmelser i lag och kraven på att de skulle vara exakta och noga avgränsade förutsatte bestämmelser i lag om grunderna för urvalet. Bestämmelserna måste kompletteras till denna del. Lagen skulle uttryckligen även innehålla bestämmelser om offentliggörandet av programkoden och dess offentlighet (GrUU 51/2016 rd).

Då bestämmelserna utgår från ett tillstånd att delta i försöket bör det i lagen föreskrivas exakt om tillståndsprövning och kriterierna för tillståndet (GrUU 44/2017 rd, s. 5).

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng