Finlex

Handbok i att bereda försökslagar

Stöd för beredningen av försökslagar

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Viktiga synpunkter vid beredningen av försökslagar

Om lagberedning i allmänhet

Till god lagberedningspraxis hör bedömning av förslagets konsekvenser, utredning av förhållandet till annan lagstiftning samt information om projektet till olika parter, som beretts möjlighet att uttala sig om förslaget. I beredningsprocessen har också skrivits in kravet på att den verksamhet som regleras ska vara grundlagsenlig, dvs. att den behandlar alla medborgare jämlikt, säkerställer rättsskyddet för alla på lika grunder, inte ger obehörig fördel till en del människor på andras bekostnad och inte inkräktar på någons grundläggande fri- och rättigheter.

För att få tillförlitlig information om effekterna av olika val som rör samhället blir vi tvungna att behandla människor på olika sätt och därigenom pruta på den formella jämlikheten. Ett trovärdigt samhälleligt försök, vars resultat är relevanta för högkvalitativ lagberedning och policyutveckling, ska läggas upp och genomföras enligt forskningsmässiga principer och dess risker ska bedömas. I forskningsinriktade försöksupplägg är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiken samt att säkerställa att de kvalitetsmässiga och juridiska ramvillkoren uppfylls (Nokso-Koivisto & Kaskinen (2016). Samhälleliga försök i Finland – ur forskningsmässig, etisk och juridisk synvinkel). Riktlinjerna, som arbetats fram av en representativ grupp experter, fokuserade speciellt på samhälleliga försök av samma typ som basinkomstförsöket. Utöver etiska riktlinjer innehåller utredningen praktiska råd för planering och genomförande av forskningsinriktade försök, och den kan rekommenderas för alla som planerar försök.

Forskningsdimensionen i försök avviker inte från den övriga högkvalitativa forskningen. Försöken omfattas också av samma forskningsetiska principer. Forskningsetiska delegationen fastställer de etiska riktlinjerna inom humanvetenskaplig forskning i Finland. De forskningsetiska riktlinjerna är bindande för alla forskare som tillämpar humanvetenskapliga forskningsmetoder. De etiska principer som delegationen publicerat täcker en stor del av de etiska frågorna kring de samhälleliga försöken.

I lagberedningsprocessen ingår alltid en förberedelsefas (1), under vilken man bland annat tar ställning till om lagberedning behövs i ärendet. Detta beslut ska fattas också då man överväger att inleda ett försök. Kan försöket genomföras utan lagändring eller behövs det en särskild försökslag? Försöket ger sedan tillförlitlig information för de lagberedningsprojekt som eventuellt initieras efter försöket. Då man överväger ett försök är det därför viktigt att utreda varför ett försök behövs, vad exakt försöket ska gå ut på, vilka faktorer det behövs erfarenhetsbaserad information om, hur denna information kan inhämtas, vilken metod som ska användas för att analysera informationen, på vilket sätt resultaten ska rapporteras osv. Svaren på frågor av detta slag svarar också på frågan om det behövs en särskild försökslag för att försöket ska kunna verkställas eller om det kan göras utan lagändringar, till exempel genom att bearbeta procedurer, sprida information och ordna utbildning.

Om det behövs en lag om försöket ska arbetet utföras med iakttagande av god lagberedningspraxis och enligt anvisningarna för lagberedning, men med hänsyn till att beredningen av omfattande och principiellt viktig grundläggande lagstiftning med betydande samhällelig inverkan kräver mer av beredarna än beredningen av ett mindre omfattande projekt. Till principerna om god lagberedning hör ändå alltid att

  • beredningen ska bygga på tillförlitlig och riktig information
  • beredningen ska vara öppen
  • beredningsarbetet utförs av yrkeskunniga tjänstemän
  • beredningsarbetet sker under rättidig politisk styrning
  • lagberedningsprojekt verkställs på det sätt som ärendets natur och kvalitet kräver
  • för beredningen allokeras tid enligt hur krävande projektet är
  • lagberedningen anvisas de resurser som behövs för projektet.

Denna handbok tillsammans med de finska anvisningarna Hallituksen esitysten laatimisohje och Lainkirjoittajan opas ger en god grund för situationer där man behöver bereda en särskild lag om försök.

Principerna för god lagberedning bidrar dessutom till att försöksupplägget uppfyller de forskningsetiska principerna och genererar tillförlitlig information. Med andra ord, då man lever upp till principerna för god lagberedning uppnås också de samhälleliga målen.

Nästa kapitel:

Innehållsförteckning Stäng